Home » Service » Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN High of Fashion


 

Definities

 1. High of Fashion: High of Fashion, gevestigd te Amsterdam onder KvK nr. 75880067.
 2. Klant: degene met wie High of Fashion een overeenkomst is aangegaan.
 3. Partijen: High of Fashion en klant samen.
 4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privé persoon handelt.

 Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens High of Fashion.  
 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

 

Prijzen

 1. Alle prijzen die High of Fashion hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen. 
 2.  High of Fashion staat in het recht haar prijzen aan te passen. De verzendkosten binnen Nederland bedragen € 3,95. Verzenden naar België en Duitsland bedraagt €7,95.
  Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
 3. Alle prijzen die High of Fashion hanteert voor zijn producten of diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan High of Fashion te allen tijde wijzigen. 
 4. Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die High of Fashion niet kon voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen. 

 
Gevolgen niet tijdig betalen

 1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is High of Fashion gerechtigd een rente van 1% per maand in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
 2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan High of Fashion. 
 3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. 
 4. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag High of Fashion zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan. 
 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van High of Fashion op de klant onmiddellijk opeisbaar. 
 6. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door High of Fashion, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan High of Fashion te betalen. 

 

Recht van reclame 

 1. Zodra de klant in verzuim is, is High of Fashion gerechtigd het recht van reclame in te roepen ten aanzien van de onbetaalde aan de klant geleverde producten.
 2. High of Fashion roept het recht van reclame in door middel van een schriftelijke of elektronische mededeling.
 3. Zodra de klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, dient de klant de producten waar dit recht betrekking op heeft, onmiddellijk te retourneren aan High of Fashion, tenzij partijen hierover andere afspraken maken. 
 4. De kosten voor het terughalen of -brengen van de producten komen voor rekening van de klant.

 

Herroepingsrecht 

 1. Een consument kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van reden ontbinden op voorwaarde dat:
 • het product niet is gebruikt
 • het geen product is dat speciaal voor de consument op maat is gemaakt of aangepast
 • het geen product is dat niet kan worden teruggestuurd om hygiënische redenen (ondergoed, badkleding, enz.)
 • de consument niet heeft afgezien van zijn herroepingsrecht
 1. De bedenktijd van 14 dagen zoals in lid 1 genoemd, vangt aan:
  • op de dag nadat de consument het laatste product of onderdeel heeft ontvangen van 1 bestelling
  • zodra de consument bevestigd heeft dat hij digitale inhoud via internet gaat afnemen
 2. De consument kan zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken via info@highoffashion.nl
 3. De consument is verplicht om het product binnen 14 dagen te retourneren aan High of Fashion
 4. De kosten voor retourneren komen voor de consument.
 5. Indien de aankoopkosten en eventuele overige kosten (zoals verzend- en retourkosten) volgens de wet voor terugbetaling in aanmerking komen, zal High of Fashion deze kosten binnen 14 dagen na ontvangst van het tijdige beroep op het herroepingsrecht, terugbetalen aan de consument, op voorwaarde dat de consument het product tijdig aan High of Fashion heeft geretourneerd.

 

 

Retentierecht 

 1. High of Fashion kan een beroep doen op zijn retentierecht en in dat geval producten van de klant onder zich houden, totdat de klant alle nog openstaande rekeningen ten aanzien van High of Fashion heeft voldaan, tenzij de klant voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld. 
 2. De retentierecht geldt eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de klant nog betalingen verschuldigd is aan High of Fashion.
 3. High of Fashion is nooit aansprakelijk voor eventuele schade die de klant mogelijkerwijs lijdt als gevolg van het gebruikmaken van zijn retentierecht.

 

 

Eigendomsvoorbehoud 

 1. High of Fashion blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen ten aanzien van High of Fashion op grond van wat voor met High of Fashion gesloten overeenkomst dan ook, met inbegrip van vorderingen inzake het tekortschieten in de nakoming.
 2. Tot die tijd kan High of Fashion zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen. 
 3. Voordat het eigendom is overgegaan op de klant, mag de klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of anderszins bezwaren. 
 4. Indien High of Fashion een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud, geldt de overeenkomst als ontbonden en heeft High of Fashion het recht om schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen.

 

Levering  

 1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
 2. Levering vindt plaats bij High of Fashion, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
 3. Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de klant aangegeven adres. 
 4. Indien de overeengekomen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft High of Fashion het recht om zijn verplichtingen op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan. 
 5. Bij te late betaling is er sprake van schuldeisersverzuim, met als gevolg dat de klant een verlate levering niet aan High of Fashion kan tegenwerpen.

 

Levertijd 

 1. De door High of Fashion opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de klant bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. De levertijd vangt aan op het moment dat de klant het (elektronische) bestelproces volledig heeft afgerond en daarvan een (elektronische bevestiging) heeft gekregen van High of Fashion.
 3. Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de overeenkomst te ontbinden, tenzij High of Fashion niet binnen 14 dagen na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand kan leveren of partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

 

 

 

Verpakking en verzending

 1. Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan dient de klant, alvorens het product in ontvangst te nemen, hiervan door de expediteur c.q. bezorger een aantekening op te laten maken, bij gebreke waarvan High of Fashion niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.
 2. Indien de klant zelf voor transport van een product zorgdraagt, dient hij eventuele zichtbare beschadigingen aan producten of de verpakking voorafgaand aan het vervoer te melden aan High of Fashion, bij gebreke waarvan High of Fashion niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade. 
 3. Je bestelling bij High of Fashion wordt binnen 1-3 werkdagen bij je afgeleverd, tenzij anders overeengekomen. Een voorbeeld hiervan zijn pre orders. Wij streven ernaar om je bestelling binnen 24 uur na ontvangst van betaling te verzenden.

 


Retourneren

 1. Retourneren is alleen mogelijk als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
 • Retourneren vindt plaats binnen 14 dagen na aankoop tegen overlegging van de originele factuur
 • Het product wordt teruggebracht in de originele verpakking c.q. met de nog aangehechte originele (prijs)kaartjes
 • Het product nog niet is gebruikt
 • Het product geen sporen van make-up en voedsel vlekken bevat
 • Er geen dierlijk haar en sigaretten geur aanwezig is
 • Geen lichaamsgeur op te ruiken is
 • Er is niet geprobeerd een gebrek te herstellen.
 • Het verzendrisico en de kosten van het retourneren zijn voor de koper.
 • Onvoldoende of niet gefrankeerde retourzendingen worden door ons niet aangenomen.
 • Sieraden en lingerie kunnen uit hygiënisch oogpunt niet geretourneerd worden.

Ben je niet tevreden met je aankoop, dan kun je de artikelen binnen 14 dagen retourneren. De kosten van terugzending zijn voor rekening van de klant. High of Fashion accepteert in geen geval terugzendingen onder rembours. Stuur je pakket voldoende gefrankeerd met een geldige Track and Trace code op naar het volgende adres:

oderweg 1, 1043 AG Amsterdam. T.a.v High of Fashion.nl

 

 

Tijdens het transport van je bestelling wordt het risico voor schade, diefstal of verlies gedragen door High of Fashion. Jij neemt dit risico over op het moment van aflevering.

 

 1. Afgeprijsde artikelen (kortingen en sale items), op maat gemaakte artikelen of speciaal voor de klant aangepaste artikelen  kunnen niet worden geretourneerd. De faux fur jassen zowel midi, kort en de coats vallen hier ook onder!

   

   

 2. Heb je een High of Fashion giftcard gebruikt bij je aankoop, en wil je deze retourneren? Het volledige bedrag van de bestelling krijg je teruggestort in de vorm van een kortingscode.

 

Klachten

 1. De klant dient een door High of Fashion geleverd product  zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
 2. Consumenten dienen High of Fashion uiterlijk binnen 7 dagen na constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen.
 3. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekort­koming, zodat High of Fashion in staat is hierop adequaat te reageren. 

 

Ingebrekestelling

 1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan High of Fashion.
 2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling High of Fashion ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt. 

 

Hoofdelijke aansprakelijkheid klant

 

1. Als High of Fashion een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige

    bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan High of Fashion verschuldigd zijn. 


 

Aansprakelijkheid High of Fashion

 

1. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden

    slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de         

    overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

  

Recht op ontbinding

 1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer High of Fashion toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt. 
 2. Is de nakoming van de verplichtingen door High of Fashion niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat High of Fashion in verzuim is. 
 3. High of Fashion heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, danwel indien High of Fashion kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen. 


Overmacht

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van High of Fashion in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan High of Fashion kan worden toegerekend in een van de wil van High of Fashion onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijk­heid niet van High of Fashion kan worden verlangd. 
 2. Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook - doch niet uitsluitend - gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computer­virussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen. 
 3. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor High of Fashion 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat High of Fashion er weer aan kan voldoen. 
 4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie tenminste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden. 
 5. High of Fashion is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.

 

Wijziging van de overeenkomst 

 

1. Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te

    vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.

 

 

Wijziging algemene voorwaarden

 1. High of Fashion is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. 
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. 
 3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal High of Fashion zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.
 4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen. 

 

Overgang van rechten

 1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van High of Fashion. 
 2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek. 

 

Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

 1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan. 
 2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat High of Fashion bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

 

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. 
 2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar High of Fashion is gevestigd is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

 

Disclaimer

High of Fashion behoudt het recht om op elk moment de inhoud van de website aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan jou mededeling te hoeven doen. Het is voor bezoekers verboden om materiaal van de website openbaar te maken of te vermenigvuldigen zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van High of Fashion en expliciete bronvermelding.

High of Fashion doet haar uiterste best om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. Je kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met High of Fashion.


Opgesteld op 30 oktober 2019.